Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/2016) privredno društvo Dexy Co Kids d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.babypark.rs

 

       O B A V E Š T A V A

 

- da se prodaja robe putem internet sajta www.babypark.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Dexy Co kids d.o.o., Beograd, Tošin Bunar 272, Beograd, Srbija,  mat.br. 20302208, PIB: 105048360, šifra delatnosti 52480 Tel.: +381113186776, Fax: +381113186777, www.babypark.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: online@babypark.rs po odluci  o prodaji podsredstvom pošte ili putem interneta.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.babypark.rs

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.babypark.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.babypark.rs   poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da je usluga isporuke robe besplatna za sve porudzbine čija vrednost iznosi minimum 1.000 rsd.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe D-Express, na način kako je to definisano ovde;

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i ∕ ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.babypark.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.babypark.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da veličina nije odgovarajuća, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugu veličinu, na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde;

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde;

-da se tiketing akcije ne mogu kombinovati i istovremeno koristiti dva različita popusta u okviru pojedinačnih akcija na sajtu www.babypark.rs;

-da se popusti različitih akcija ne mogu sabirati.

 

SAOBRAZNOST

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. Nesaobraznost ne može da se otkloni popravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
 2. Ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku
 3. Popravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene
 4. Otklanjanje nesaobraznosti popravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tacka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
 2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
 3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za kupca

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac poručio, popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira izmeu zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost kupca. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu naknadu svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja nesaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

 

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji , Račun-otpremnicu i slip kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara ili štete kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac – dokument Povratnice koji je prilikom evidencije reklamacije poslat na Kupčevu priloženu mail adresu. Prodavac se obavezuje da Potrošaču obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na proveru. Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ukoliko u cenovniku ili posebnom sertifikatu koji se dobije nije drugacije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni artikal naznačeno da se u slučaju reklamacije menja 1 za 1 u roku odgovornosti za nesaobraznost). Roba koja se šalje na servis ili proveru poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Kupca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavca ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestrucnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac. Proizvod će se isporučiti na adresu potrošača tek nakon što Kupac uplati na naš tekuci račun sve nastale troškove.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost artikla a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih tehnickih mogucnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. čišćenje i sl. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno tople prostorije i sl.).

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca , ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

 

DETALJI UGOVORA NA DALJINU

Član 2.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja, o relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti, o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe. Prodavac je Kupcu predao uputstvo za upotrebu i montažu.

Član 3.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 1. Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku
 2. Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku
 3. Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene
 4. Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

 1. Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru
 2. Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju
 3. Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

 

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE ZA PRAVNA LICA

Privredno društvo Dexy Co Kids doo Beograd (Novi Beograd), ul. Tošin Bunar br. 272, matični broj: 20302208, prodaju robe iz iz svog prodajnog asortimana vrši i pravnim licima putem on-line prodavnice na sajtu www.babypark.rs

Prodaja robe pravnim licima vrši se prema sledećim opštim uslovima (registracijom i kreiranjem porudžbenice kupac- pravno lice se saglašava sa primenom ovih uslova):

Prodaja i dostava robe se vrše isključivo pravnim licima koje sedište imaju na teritoriji Republike Srbije, odnosno na adresi (isporuke) u Republici Srbiji.

Uslov za kreiranje porudžbenice je da se pravno lice prethodno registruje na našem sajtu kao pravno lice i kasnije na sajtu prijavi kao pravno lice. Bliže uputstvo o registraciji i prijavi možete naći na ovom linku. Podaci o pravnom licu moraju biti potpuni i ispravni, u suprotnom će se smatrati da registracija nije izvršena. Dexy Co Kids doo u svakom slučaju zadržava pravo da odbije ili izbriše ranije izvršenu registraciju ukoliko posumnja u ispravnost podataka odnosno ukoliko postoje drugi opravdani razlozi.

Pre kreiranja online porudžbenice, ukoliko robu kupuje pravno lice, neophodno je izvršiti prijavu na sajtu sa registracionim podacima pravnog lica. Izbor artikala i njihova količina vrši se nakon prijave, dodavanjem artikla u korpu, a nakon završenog odabira vrši se kreiranje porudžebnice za pravno lice.

Po prijemu porudžbenice pravnog lica, Dexy Co Kids doo će u roku od najiše pet radnih dana izvšitinjenu obradu odnosno proveru da li su artikli iz porudžbenice dostupni i u kojoj količini. Podaci o dostupnosti proizvoda na sajtu internet prodavnice su isključivo informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja koje je podležno promenama u svakom momentu.

Nakon provere dostupnosti proizvoda i količina iz online porudžbenice Dexy Co Kids doo će za dostupne artikle iz porudžbenice izvršiti rezervaciju i pristupiti izdavanju predračuna (uvećanog za troškove dostave ukoliko postoje) koji predračun se dostavlja pravnom licu na adresu elektronske pošte. Pravno lice dužno je da plaćanje po predračunu (u punom iznosu predračuna i prema dostavljenim instrukcijama) izvrši najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana, dok će se u suprotnom smatrati da je pravno lice odustalo od kreirane porudžbenice.

U roku od najduže pet radih dana od dana potpunog plaćanja po predračunu, Dexy Co Kids doo će na označenu adresu za dostavu posredstvom kurirske službe (D-Express ili druge) kupcu pravnom licu ekspedovati naručene proizvode.

U slučaju da utvrdi da pojedini artikli nisu dostupni ili da artikli nisu dostupni u dovoljnoj količini, Dexy Co Kids doo će predračun (uvećan za troškove dostave ukoliko postoje) izdati za dostupne artikle odnosno dostupne količine. U slučaju da ni jedan od artikala iz porudžbenice nije dostupan, Dexy Co Kids će o tome obavestiti kupca pravno lice. U slučaju da u roku od pet radnih dana od dana kreiranja porudžbenice pravnom licu ne bude izdat predračun, smatraće se da poručeni proizvodi nisu dostupni i da se porudžbenica otkazuje bez daljih obaveza.

Cene artikala (proizvoda) iskazane su na sajtu za svaki pojedinačni artikal, dok trošak dostave iznosi 300,oo dinara (podložno je promeni shodno cenovniku kurirske službe) i pada na teret kupca u slučaju da je ukupna vrednost predračuna niža od 4.000,00 dinara.

Dexy co Kids nije odgovoran za rad i rokove u kojima kurirska služba vrši isporuku proizvoda, pri čemu je uobičajeni rok isporuke 3 radna dana od dana predaje pošiljke na ekspediciju.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme pošiljku i eventualne dodatne troškove koje s tim u vezi nastanu .

Osnovna obeležja proizvoda dostupna na sajtu internet prodavnice, a pravno lice zadržava pravo da se pre kreiranja porudžbenice obrati Dexy Co Kids-u sa dodatnim upitima u pogledu bližih karakteristika proizvoda. Kreiranjem porudžbenice pravno lice potvrđuje da je upoznato sa osnovnim obeležjima proizvoda i da ista prihvata.

Opštim uslovima se konstatuje da se pravno lice nema svojstvo potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača, te da se pravna pravila tog propisa ne primenjuju u poslovnom odnosu kada je kupac pravno lice, s čim u vezi pravno lice nema pravo odustanka od ugovora zaključenog na daljinu niti druga prava koja Zakon o zaštiti potrošača predviđa za potrošača.

Pre prijema isporuke, pravno lice kupac dužno da je sa posebnom pažnjom pregleda da li je paket (transportno pakovanje) oštećeno. Ukoliko na paketu postoji vidljivo oštećenje (paket je pocepan, polomljen, nagnječen, udubljen ili sl) pravno lice u obavezi je da odbije prijem takve pošiljke i da o tome bez odlaganja obavesti Dexy Co Kids. Prihvatanjem paketa, pravno lice potvrđuje da je pošiljka (transportno poakovanje) bila u ispravnom stanju.

Pravno lice kupac dužno je da odmah po prijemu isporuke robu pregleda sa posebnom pažnjom, te da o eventualnim vidljivim nedostacima ili manjkovima u količini bez odlaganja obavesti Dexy Co Kids, pod pretnjom gubitka prava. U slučaju da pravno lice ne obavesti Dexy Co Kids o eventualnim vidljivim nedostatcima na robi smatraće se da je roba isporučena u ispravnom stanju i odgovarajućoj količini. Kada se posle prijame robe od strane kupca pravnog lica pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti preglednom prilikom isporuke (skriveni nedostatak), kupac pravno lice dužno je da o tome, pod pretnjom gubitka prava, obavesti Dexy Co Kids bez odlaganja i da mu omogući pregled robe. U svakom slučaju, Dexy Co Kids nije odgovorno pravnom licu nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest meseci od predaje stvari (primena Zakona o obligacionim odnosima). U slučaju da za pojedinu robu Dexy Co Kids kupcu pravnom licu izdaje posebnu pisanu garanciju – u pogledu garantnih rokova primenjivaće se rok odgovornosti opredeljen u garantnom listu izdatom od strane Dexy Co Kids.

Dexy Co Kids po prijemu reklamacije pravnog lica ispituje njenu opravdanost odnosno proverava da li roba ima potrebna svojstva za uobičajnu upotrebu i u roku od petnaest dana (računajući od dana u kome kupac pravno lice dostavi reklamiranu robu radi pregleda) kupca pravno lice obaveštava o odluci povodom reklamacije. U slučaju prihvatanja reklamacije, Dexy Co Kids reklamirani nedostatak može otkloniti popravkom, zamenom proizvoda ili kupcu može izvršiti povraćaj sredstava (raskid ugovora). Osnovanost odnosno prihvatanje reklamacije (kao i raskid ugovora) ne predstavlja osnov za isplatu bilo kakve štete ili druge naknade izuzev transportnih troškova nastalih povodom reklamacije (transportni troškovi u slučaju da reklamacije nije prihvaćena padaju na teret kupca pravnog lica).

U slučaju odbijanja reklamacije, kupac pravno lice dužno je da o svom trošku preuzme reklamiranu robu u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju reklamacije.  Protekom tog roka, Dexy Co Kids nije odgovoran prema kupcu pravnom licu za dalje čuvanje robe i smatraće se da se kupac pravno lice odreklo prava svojine na reklamiranoj robi.

U slučaju bilo kakvog spora koji eventualno proistekne povodom prodaje robe pravni licima, a koji spor se ne može prevazići pregovorima, predviđa se nadležnost Privrednog suda u Beogradu, što kupac pravno lice izričito potvrđuje prihvatanjem ovih opštih uslova prodaje pravnim licima.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U naše ime, internet prodavnice www.babypark.rs ,obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Dexy Co Baby Park-u odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

 

COOCKIES

Dexy Co Baby Park koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.

Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika po pravilima GPR-a sa navedenim uslovima korišćenja www.babypark.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

 

Pravo na odustajanje/Povraćaj robe

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 6/2016) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.babypark.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je u obavezi da zahtev za Odustanak od ugovora pošalje na e-mail adresu online@babypark.rs sa svim podacima vezano za povraćaj novca.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku koju je prethodno dobio kao link unutar mail-a prilikom preuzimanja njegove porudžbine. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.


Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu i odštampana, uredno popunjena dokumentacija prethodno poslata na e-mail adresu iz porudžbine radi povraćaja novca.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca/izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca – direktni troškovi, snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Kupac plaća iznost poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe D-Express koji možete videti OVDE. Poštarinu plaćate gotovinom D-Express kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

NAPOMENA: Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (član 36 Zakona o zaštiti potrošača).

 

Uslovi isporuke

Gde se roba isporučuje?

Naručene artikle isporučujemo na teritoriji Republike Srbije, u svim mestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe DExpress.

 

Rok isporuke

Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme "Potvrdi", na svoju e-mail adresu, koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, automatski ćete dobiti potvrdni mail o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja.

 

Regulana isporuka

Ukoliko ste selektovali uslugu regularne isporuke, isporuku možete očekivati u roku od 5 radnih dana (dani vikenda,subota i nedelja, se ne računaju)

 

Preuzimanje pošiljke

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-17 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Kurir pokušava svaku pošiljku da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontkatiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju. 

 

Cena isporuke

Isporuka je besplatna za sve porudžbine (minimalni iznos za kreiranje porudžbine je 1000,00 RSD).

 

Vaš Baby Park!
 

REKLAMACIJE

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju potrebno je da oštećenje prijavite u roku od 24h, u suprotnom, Vaša reklamacija će biti odbijena.

 

PRIJAVA REKLAMACIJE

Potrebno je odmah poslati mail na online@babypark.rs  sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom odbijanja pošiljke

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na online@babypark.rs sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili telefonskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijema iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana, od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da je potrošač saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

 

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 1. Zamene za isti proizvod
 2. Zamene za drugi proizvod
 3. Povraćaj novca, u roku od 6 meseci od  datuma kupovine

 

Prodavac, u slučaju da odbije reklamaciju, dužan je:

- da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije
- da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja; 

- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;  

- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca; 

- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku; 

- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.”

 

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAĆAJ NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. U skladu sa dogovorom sa našim sektorom reklamacija o vremenu preuzimanja pošiljke od Vas, pošiljku će preuzeti kurirska služba DExpress o trošku Baby Park-a. Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

 1. Zamenom za isti proizvod
 2. Zamenom za drugi proizvod
 3. Povraćajem novca, u roku od 6 meseci od  datuma kupovine

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 011 715 98 40.

 

REKLAMACIJE NA NESAOBRAZNOST ROBE

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Uslovi korišćenja i prodaje“.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na online@babypark.rs 

NAPOMENA: Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (član 36 Zakona o zaštiti potrošača).

NAPOMENA:Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.

BITNO: Zamena/reklamacija za kupovinu realizovanu u nekom od Baby Park maloprodajnih objekata može se izvršiti isključivo u objektu u kom je artikal kupljen gde je potrebno poneti artikal koji se reklamira/menja zajedno sa fiskalnim računom kao dokazom o kupovini artikla koji se menja/reklamira.

 

Povraćaj sredstava
 

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Povraćaj sredstava se vrši u zavisnosti od načina plaćanja koji je odabran prilikom poručivanja.

Baby Park je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

 

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 011 715 98 40 ili nam pošaljite e-mail na adresu: online@babypark.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Baby Park internet prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC, Dina, Amex i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Svaki paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca tj. kupca po ceni jedne poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe Dailly Express koji možete videti OVDE. Poštarinu plaćate gotovinom ili platnom karticom Dailly Express kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

 

Uslovi i način plaćanja
 

Proizvode koje želite da poručite putem Dexy Co Baby Park internet prodavnice, možete platiti na više načina:

 1. Plaćanje gotovinom ili platnom karticom prilikom preuzimanja pošiljke
 2. Plaćanje poklon karticom (vaučerom)/e-vaučerom
 3. Plaćanje platnim karticama (online, tokom procesa kupovine na sajtu) 
 4. Plaćanje uplatnicom - elektronsko plaćanje

 

PLAĆANJE POUZEĆEM

Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste prethodno poručili putem našeg sajta www.babypark.rs , plaćanje porudžbine se vrši gotovinom ili platnom katicom u dinarskoj valuti kuriru naše partnerske kurirske službe DExpress koji Vam donosi pošiljku.

 

PLAĆANJE POKLON KARTICOM-VAUČEROM

Plaćanje poklon vaučerom iliti vaučerom možete izvršiti samo kao registrovani korisnik sa vašeg naloga. Tek kada ste prijavljeni na Vaš nalog, ukazuje Vam se opcija plaćanja vaučerom. Prilikom kreiranja Vaše porudžbine na našem sajtu www.babypark.rs, bitno je da selektujete mogućnost plaćanja vaučerom i da u prazno navedeno polje unesete broj vaše poklon kartice koji se nalazi u dnu prednje strane Vaše poklon kartice, kao I sigurnosni kod za online kupovinu koji se takođe nalazi na poklon kartici. Klikom na dugne “UBACI VAUČER” sačuvaće se podaci u okviru Vaše porudžbenice.

 

Opciju plaćanja vaučerom birate prilikom popunjavanja Vaših podataka selektovanjem „Plaćanje vaučerom“ nakon čega u prazno polje morate uneti broj Vašeg vrednosnog vaučera i sigurnosni kod:

 

 Ukoliko imate više vaučera koje želite da iskoristite, nakon unošenja prvog, otvoriće Vam se mogućnost ponovnog dodavanja podataka sa vaučera. Potrebno je samo ponoviti unos na isti način, ali sa podacima drugog vaučera.

Proveru stanja vaših vaučera možete proveriti kroz lični nalog na našem sajtu kao registrovani kupac u delu menija

Proveri vaučer”.

     

 

NAPOMENA: Vaučer koji ubacite u porudžbinu se ne naplaćuju automatski nakon potvrde porudžbine, već tek nakon odvajaja svih poručenih artikala, neposredno pre slanja online porudžbine.

 

Na taj način, Online služba koja obrađuje porudžbine, imaće sve neophodne podatke na osnovu kojih će uspešno obraditi i iskoristiti vrednost vaučera u odnosu na vrednost porudžbine.

Ukoliko vrednost vaučera pokriva vrednost kreirane porudžbine, nećete imati otkupninu prilikom isporuke Vaše porudžbine.

Ukoliko vrednost porudžbine prelazi preko vrednosti koja se nalazi u tom trenutku na Vašoj poklon kartici, razliku u vrednosti plaćate u gotovini ili platnom karticom, pouzećem kuriru naše partnerske kurirske službe DExpress koji Vam donosi pošiljku.

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke uočite neke nelogičnosti vezano za iznos plaćanja, a poručili ste koristeći uslugu kupovina poklon karticama, molimo kontaktirajte našu Online službu na telefon 011/7159840  ili pošaljite e-mail na online@babypark.rs sa navedenim nejasnoćama.

 

KUPOVINA PUTEM E-VAUČERA

Kao dodatnu pogodnost, našim kupcima smo obezbedili mogućnost kupovine i plaćanja putem e-vaučera. Iskoristite sve prednosti elektronskih vaučera i olakšajte kupovinu u našoj Online prodavnici kao i u maloprodajnim objektima. Sve informacije kao i uputstvo možete videti OVDE. 

 

PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, MasterCard, Dina, Amex ili Maestro platnom karticom. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

 

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke:

 1. Broj kartice
 2. Datum isteka
 3. CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice

 

Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u  podatke koji se razmenjuju.

 

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka.

 

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko Dexy Co Baby Park internet prodavnice mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Korisnik mora imati otvoren korisnički nalog na Dexy Co Baby Park internet portalu
 • Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini
 • Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje

 

 

PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA NA RATE

Svoju narudžbinu možete platiti i na rate, bez kamate, do 12 mesečnih rata, koristeći Visa, MasterCard, Dina, Maestro ili Amex kartice banke Intesa. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

 

Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke:

 1. Broj kartice
 2. Datum isteka
 3. CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice

Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Nakon unosa podataka sa kartice, sistem će prepoznati da li je plaćanje na rate moguće karticom koju posedujete i dobićete novo polje gde klikom odabirate željeni broj rata za plaćanje Vaše porudžbine:

 

 

Plaćanje nije moguće u stranoj valuti, već isključivo u valuti RSD. Plaćanje na rate je moguće jedino karticama banke Intesa.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko Dexy Co Baby Park e-shopa mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Korisnik mora imati otvoren korisnički nalog na Dexy Co Baby Park internet portalu.
 • Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
 • Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje

 

PLAĆANJE UPLATNICOM- ELEKTRONSKO PLAĆANJE

Ukoliko želite, Vašu online porudžbinu možete platiti i putem uplatnice ili elektronskim plaćanjem. Selektovanjem  načina plaćanja “Na račun u banci- uplatnica”, imaćete mogućnost i pregleda iste:

 

                      

   

Nakon potvrde porudžbine, uz mail Prijem zahteva za kupovinu, u prilogu će Vam, za Vašu kreiranu porudžbinu, stići izgled uplatnice u PDF formatu sa dodatnom opcijom plaćanja putem QR koda.  Automatsko uvlačenje podataka sa uplatnice prilikom skeniranja QR koda možete izvršiti ukoliko na Vašem mobilnom uređaju imate pristup bankovnoj aplikaciji za internet bankarstvo.

Skeniranjem QR koda, podaci sa Vaše uplatnice se direktno uvlače u polja za plaćanje putem aplikacije banke i na taj način ste sigurni da su svi uneti podaci ispravni, pre svega, brže i jednostavnije ćete realizovati plaćanje. Ukoliko dođe do ismene iznosa za uplatu (o kojoj će Vas obavestiti operater),  potrebno je da posle skeniranja promenite iznos za uplatu i nakon toga izvršite uplatu.

                              

                         

 

NAPOMENA:

Plaćanje uplatnicom možete realizovati regularnim unošenjem podataka za uplatu u aplikaciju Vaše banke ili fizičkom uplatom na bilo kom mestu za plaćanje. 

Uplatu izvršavate tek nakon poziva člana naše Online službe sa informacijom da možete izvršiti uplatu i u kom iznosu. Molimo Vas da uplatu na osnovu uplatnice ne izvršavate samoinicijativno čim je dobijete nakon kreiranja porudžbine, već  tek nakon našeg poziva. Isporuka porudžbina plaćenim “Na račun u banci” tj. uplatnicom se vrši u roku od 2-3 radna dana nakon izvršene uplate.

Plaćanje uplatnicom možete realizovati regularnim unošenjem podataka za uplatu u aplikaciju Vaše banke ili fizičkom uplatom na bilo kom mestu za plaćanje.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA U MALOPRODAJNIM DEXY CO BABY PARK RADNJAMA

 

Proizvode koje želite da kupiti u Dexy Co Baby Park prodavnici, možete platiti na više načina:

 1. Plaćanje gotovinom
 2. Plaćanje poklon karticom (vaučerom)
 3. Plaćanje platnim karticama 
 4. Plaćanje čekovima

 

PLAĆANJE ČEKOVIMA

U maloprodajnim objektima potrošačima se omogućava plaćanje robe čekovima građana na jednake rate. Broj dozvoljenih rate se određuje prema vrednosti kupljene robe i to na sledeći način:

- do 3 rate: bez ograničenja iznosa kupovine, s tim da prva rata dopeva odmah po izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 6 rata: za iznose veće od 20.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 9 rata: za iznose veće od 40.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 12 rata: za iznose veće od 60.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana.

 

PLAĆANJE PLATNIM KARTICAMA BANCA INTESA

U maloprodajnim objektima potrošačima se omogućava plaćanje robe platnim karticama Banca Intesa na jednake rate. Broj dozvoljenih rate se određuje prema vrednosti kupljene robe i to na sledeći način:

- do 3 rate: bez ograničenja iznosa kupovine, s tim da prva rata dopeva odmah po izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 6 rata: za iznose veće od 20.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 9 rata: za iznose veće od 40.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana,

- do 12 rata: za iznose veće od 60.000,00 rsd, s tim da prva rata dospeva odmah po  izvršenoj kupovini a svaka sledeća na svakih 30 dana.