Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju potrebno je da oštećenje prijavite u roku od 24h, u suprotnom, Vaša reklamacija će biti odbijena.

 

 

PRIJAVA REKLAMACIJE

Potrebno je odmah poslati mail na online@babypark.rs  sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom odbijanja pošiljke

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete e-mail na online@babypark.rs sa:

 1. Brojem primljene Račun-otpremnice
 2. Imenom i prezimenom
 3. Kontakt telefonom
 4. Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili telefonskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju tj. zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijema iste (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana, od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da je potrošač saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

 

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

 1. Zamene za isti proizvod
 2. Zamene za drugi proizvod
 3. Povraćaj novca, u roku od 6 meseci od  datuma kupovine

 

Prodavac, u slučaju da odbije reklamaciju, dužan je:

- da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije
- da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

- u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja; 

- za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;  

- na neposredne pregovore između potrošača i trgovca; 

- na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku; 

- u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.”

 

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl glasnik RS 62/20144)

Prilikom evidendiranja Vaše Reklamacije, na mail će Vam biti poslata Dokumentacija vezano za povrat robe koju reklamirate. U pitanju su dokumenta POVRATNICE ili dokumentacija za POVRAĆAJ NOVCA koja će se u našem sistemu voditi pod određenim rednim brojem. U obavezi ste da navedenu dokumentaciju ištampate, popunite, spakujete sa Račun-otpremnicom i robom koju reklamirate. U skladu sa dogovorom sa našim sektorom reklamacija o vremenu preuzimanja pošiljke od Vas, pošiljku će preuzeti kurirska služba DExpress o trošku Baby Park-a. Tek kad se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam  odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije:

 1. Zamenom za isti proizvod
 2. Zamenom za drugi proizvod
 3. Povraćajem novca, u roku od 6 meseci od  datuma kupovine

U svakom momentu možete dobiti pomoć i informaciju od naše korisničke podrške putem telefona 011 715 98 40.

 

REKLAMACIJE NA NESAOBRAZNOST ROBE

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Uslovi korišćenja i prodaje“.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite telefonom ili putem e-maila na online@babypark.rs 

NAPOMENA: Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (član 36 Zakona o zaštiti potrošača).
NAPOMENA:Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste i sa uslovima reklamacije.
BITNO: Zamena/reklamacija za kupovinu realizovanu u nekom od Baby Park maloprodajnih objekata može se izvršiti isključivo u objektu u kom je artikal kupljen gde je potrebno poneti artikal koji se reklamira/menja zajedno sa fiskalnim računom kao dokazom o kupovini artikla koji se menja/reklamira.